VÝKONY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

 

VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE    400 Kč
HYGIENICKÝ PRŮKAZ - ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ PRRACOVNÍKA V POTRAVINÁŘSTVÍ

400 Kč
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ - ZÁKLADNÍ / ROZŠÍŘENÍ / MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA
800 Kč
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ - PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

500 Kč
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU PRO SPORT

500 Kč
RŮZNÉ PRACOVNÍ PROHLÍDKY, SVÁŘEČSKÉ PRŮKAZY, PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, PROHLÍDKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ATD.

800 Kč

ZBROJNÍ PRŮKAZ - ZDR. ZPŮSOBILOST K DRŽENÍ ZBRANĚ

800 Kč
RŮZNÁ POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DLE ROZSAHU PRÁCE

400-800 Kč
VYPLNĚNÍ ZPRÁVY PRO KOMERČNÍ POJIŠŤOVNU   500 Kč
VYPLNĚNÍ PRAC. ÚRAZU /BODOVÉ HODNOCENÍ ODŠKODŇOVÁNÍ ÚRAZU/   600 Kč
APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY NEHRAZENÉ Z VEŘEJNÉHO ZDR. POJIŠTĚNÍ   200 Kč
ÚHRADA ZA POŠTOVNÉ + ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY   200 Kč
KOPIE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE NA ŽÁDOST PACIENTA   10 Kč/ 1 strana
APLIKACE OČKOVACÍCH LÁTEK
DLE AKTUÁLNÍ CENY
SAMOPLÁTCI   DLE CENÍKU


                                                              

ZDARMA:

POTVRZENÍ O SCHOPNOSTI ÚČASTI VEDOUCÍHO NA LETNÍM TÁBOŘE
POTVRZENÍ O SCHOPNOSTI STUDIA NA SŠ NEBO VŠ                    

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Preventivní prohlídka u praktického lékaře pro dospělé

 

Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením, na které přicházíte jedenkrát za dva roky (zpravidla po uplynutí 23 měsíců  po provedení poslední preventivní prohlídky), a to i když nemáte zdravotní obtíže.

 

Její součástí je doplnění anamnézy, kdy praktický lékař pro dospělé cílenými dotazy na onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje předpokládaná zdravotní rizika. V rodinné anamnéze se klade zvláštní důraz na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, hypertenze, diabetu, poruch metabolismu tuků a na výskyt závislostí. Kontroluje očkování proti tetanu.

 

Dále lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku. Dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetří štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje srdce a plíce, prohmatá břicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách, pacienta zváží, případně i změří, orientačně mu vyšetří sluch a zrak. Od 40 let se provádí vyšetření EKG (ve čtyřletých intervalech; při každé preventivní prohlídce se provádí pouze při zjištění hypertenze, pro kterou ale pacient není dispenzarizován).

 

V rámci preventivní prohlídky se také provádí laboratorní vyšetření:

Při každé prohlídce se má provést orientační chemické vyšetření moče.

V 18, 30, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi.

V 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi).

 

Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékař má pacientovi provést vyšetření kůže a vyšetření per rektum a má zhodnotit jeho onkologická rizika. U mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů provede klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování.

 

Ve věku od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního krvácení ve stolici - TOKS), což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku. Podle ministerstvem zdravotnictví vypracovaného standardu screeningu těchto nádorů se TOKS má provádět ve věku od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let. TOKS může provádět registrující praktický lékař, ale i registrující ženský lékař, takže u ženy má každý z nich při preventivní prohlídce ověřit, zda pacientka toto vyšetření v daném intervalu absolvovala a zda jsou k dispozici jeho výsledky. Kolonoskopické vyšetření provádějí endoskopická pracoviště schválená komisí pro screening kolorektálního karcinomu MZ.

 

U žen ve věku od 45 let praktický lékař ověřuje, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření. Pokud se tak nestalo a výsledky nejsou k dispozici, předá lékař ženě doporučení k jeho provedení na některém z akreditovaných pracovišť.

 

Výsledkem preventivní prohlídky jsou konkrétní závěry. V případě nálezu zajistí lékař poskytnutí potřebné odborné zdravotní péče.

PŘÍPRAVA NA ODBĚR KRVE

ZÁSADY PRO ODBĚR KRVE

 

LAČNĚNÍ

Má trvat 12–14 hod.(tj. při odběru krve mezi 7:00 – 8:30 hod. ranní, má být poslední jídlo v den před odběrem mezi 17:00 – 19.00 hodinou).

 

TEKUTINY

Pacient nemá být dehydratován(tj. odvodněný). Lačnění neznamená žíznění, tekutiny jsou naopak vhodné. Povoleny jsou neslazené a nealkoholické tekutiny(voda, hořký čaj, minerálka).

 

ALKOHOL

2 dny před odběrem krve má být úplně vynechán alkohol(i pivo!), jelikož nadměrné pití alkoholických nápojů může nepříznivě ovlivňovat, resp. zvyšovat např. krevní lipidy.

 

ŽIVOTNÍ STYL

Pacient má být vyspalý, tedy po noci, kterou strávil spánkem na lůžku(nemá být po noční směně, nebo po noci bujarých oslav z nejrůznějších příčin),

pacient by měl na odběr přijít pěšky klidným krokem, nebo přijet dopravním prostředkem(ne běh nebo rychlá jízda na kole nebo inline bruslích),    

pacient nemá poslední 2 týdny před plánovaným odběrem krve měnit zásadně svůj životní styl (stravování, změna hmotnosti atd.).

ODBĚRY MOČE

POSTUP ODBĚRU MOČE:

 

Ráno si omyjte zevní genitál mýdlem a důkladně omyjte vodou.
Do čisté plastové zkumavky nebo nádobky zachyťte střední proud moče (to znamená - první část moče vymočte do záchodu, další do zkumavky nebo nádobky a zbytek moče vymočte opět do záchodu)
Zkumavku nebo nádobku uzavřete a označte štítkem s vaším jménem a rokem narození.
Zkumavku nebo nádobku s močí dopravte k ošetřujícímu lékaři  stejný den během ordinačních hodin.

 

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY VEDOUCÍCH TÁBORŮ A ZDRAVOTNÍKŮ

Je nutné, aby měli osoby, které jsou dozorem nebo zdravotníkem na dětských zotavovacích akcích(jako jsou letní tábory, školy v přírodě, nebo jiné akce s dětmi a mládeží) potvrzení o zdravotní způsobilosti?


Ano, vedoucí dětských kolektivů(nebo také dozor) a zdravotníci, kteří jsou činní na akcích pro děti a mládež musí být k této činnosti zdravotně způsobilé.

Je to dáno ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
kterými se mimo jiné stanovují podmínky účasti fyzických osob činných jako dozor, nebo zdravotník. 

        § 10    se týká škol v přířodě a zotavovacích akcí
        § 11a  se týká výchovně rekreačních táborů pro děti a dorost
        § 12    se týká jiných podobných akcí pro děti.

Dále se zde uvádí, že posudek o zdravotní způsobilosti k těmto úkonům jim vydává jejich registrující praktický lékař.

Tento posudek  má platnost 1 rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo k změně zdravotní způsobilosti dáné osoby. 

Náklady posouzení zdravotní způsobilosti hradí posuzovaná osoba.

ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ PRACOVNÍKA V POTRAVINÁŘSTVÍ

Proč potřebuji potravinářský průkaz?

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství musí mít každý pracovník potravinářství, ale i některých dalších vybraných služeb. Určuje to zákon 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví(zejména paragrafy 19 a 20), kde se mj. stanovují předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných, tedy přesněji: 

1/Fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné, kterými jsou pracovní činnosti při výrobě a při uvádění potravin do oběhu s výjimkou přepravy a skladování balených potravin, ve stravovacích službách, při výrobě kosmetických prostředků, v provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a v provozovnách, ve kterých se používají speciální přístroje(například solária, myostimulátory) k péči o tělo, v kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních službách, pokud při nich fyzické osoby přicházejí do přímého styku s potravinami, pokrmy, kosmetickými prostředky nebo tělem spotřebitele, musí splňovat tyto předpoklady:
a) být k této činnosti zdravotně způsobilé, a
b) mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

2/Zdravotní způsobilost osvědčuje, před zahájením činnosti epidemiologicky závažné, ve zdravotním průkazu
a) pro fyzickou osobu, která je podnikatelem, a její spolupracující rodinné příslušníky praktický lékař, který fyzické osoby registruje,
b) v ostatních případech zdravotnické zařízení státu vykonávající závodní preventivní péči nebo osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení vykonávající závodní preventivní péči(dále jen "zařízení vykonávající závodní preventivní péči"). 
 
dále jsou zde(v § 20) stanoveny povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné:  

Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna

a) podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví lékařským prohlídkám a vyšetřením, která provede praktický lékař, který fyzickou osobu registruje,
b) informovat praktického lékaře, který fyzickou osobu registruje, o druhu a povaze své pracovní činnosti,
c) mít u sebe při výkonu pracovní činnosti zdravotní průkaz a na vyzvání ho předložit orgánu ochrany veřejného zdraví, 
d)uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v prováděcím právním předpise.

Zákon přímo nestanovuje, jak má fakticky vypadat vyšetření u lékaře pro získání průkazu pracovníka v potravinářství.


Vyšetření v naší ordinaci pro získání zdravotního průkazu je následující:  

1/ zhodnocení anemnestických údajů – předchorobí + otázky na infekční přenosná onemocnění a jejich příznaky

2/ klinické vyšetření celkového stavu, vyšetření případných známek infekčních chorob

3/ v některých případech odběr - výtěr z krku, nosu a konečníku pro zjištění přenosných infekcí(není nutnost) 

Následuje zhodnocení, pokud byly provedeny výtěry(většinou za 3-5 dní po zaslání výsledků výtěrů) a vydání průkazu pracovníka v potravinářství.