ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY VEDOUCÍCH TÁBORŮ A ZDRAVOTNÍKŮ

Je nutné, aby měli osoby, které jsou dozorem nebo zdravotníkem na dětských zotavovacích akcích(jako jsou letní tábory, školy v přírodě, nebo jiné akce s dětmi a mládeží) potvrzení o zdravotní způsobilosti?


Ano, vedoucí dětských kolektivů(nebo také dozor) a zdravotníci, kteří jsou činní na akcích pro děti a mládež musí být k této činnosti zdravotně způsobilé.

Je to dáno ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
kterými se mimo jiné stanovují podmínky účasti fyzických osob činných jako dozor, nebo zdravotník. 

        § 10    se týká škol v přířodě a zotavovacích akcí
        § 11a  se týká výchovně rekreačních táborů pro děti a dorost
        § 12    se týká jiných podobných akcí pro děti.

Dále se zde uvádí, že posudek o zdravotní způsobilosti k těmto úkonům jim vydává jejich registrující praktický lékař.

Tento posudek  má platnost 1 rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo k změně zdravotní způsobilosti dáné osoby. 

Náklady posouzení zdravotní způsobilosti hradí posuzovaná osoba.