ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ PRACOVNÍKA V POTRAVINÁŘSTVÍ

Proč potřebuji potravinářský průkaz?

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství musí mít každý pracovník potravinářství, ale i některých dalších vybraných služeb. Určuje to zákon 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví(zejména paragrafy 19 a 20), kde se mj. stanovují předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných, tedy přesněji: 

1/Fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné, kterými jsou pracovní činnosti při výrobě a při uvádění potravin do oběhu s výjimkou přepravy a skladování balených potravin, ve stravovacích službách, při výrobě kosmetických prostředků, v provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a v provozovnách, ve kterých se používají speciální přístroje(například solária, myostimulátory) k péči o tělo, v kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních službách, pokud při nich fyzické osoby přicházejí do přímého styku s potravinami, pokrmy, kosmetickými prostředky nebo tělem spotřebitele, musí splňovat tyto předpoklady:
a) být k této činnosti zdravotně způsobilé, a
b) mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

2/Zdravotní způsobilost osvědčuje, před zahájením činnosti epidemiologicky závažné, ve zdravotním průkazu
a) pro fyzickou osobu, která je podnikatelem, a její spolupracující rodinné příslušníky praktický lékař, který fyzické osoby registruje,
b) v ostatních případech zdravotnické zařízení státu vykonávající závodní preventivní péči nebo osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení vykonávající závodní preventivní péči(dále jen "zařízení vykonávající závodní preventivní péči"). 
 
dále jsou zde(v § 20) stanoveny povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné:  

Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna

a) podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví lékařským prohlídkám a vyšetřením, která provede praktický lékař, který fyzickou osobu registruje,
b) informovat praktického lékaře, který fyzickou osobu registruje, o druhu a povaze své pracovní činnosti,
c) mít u sebe při výkonu pracovní činnosti zdravotní průkaz a na vyzvání ho předložit orgánu ochrany veřejného zdraví, 
d)uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v prováděcím právním předpise.

Zákon přímo nestanovuje, jak má fakticky vypadat vyšetření u lékaře pro získání průkazu pracovníka v potravinářství.


Vyšetření v naší ordinaci pro získání zdravotního průkazu je následující:  

1/ zhodnocení anemnestických údajů – předchorobí + otázky na infekční přenosná onemocnění a jejich příznaky

2/ klinické vyšetření celkového stavu, vyšetření případných známek infekčních chorob

3/ v některých případech odběr - výtěr z krku, nosu a konečníku pro zjištění přenosných infekcí(není nutnost) 

Následuje zhodnocení, pokud byly provedeny výtěry(většinou za 3-5 dní po zaslání výsledků výtěrů) a vydání průkazu pracovníka v potravinářství.